دانشگاه تحقیقاتی کالمی کمبریج در شهر کمبریج انگلستان واقع است. کمبریج که در سال 1209 تاسیس شده و در سال 1231 پادشاهی هنری سوم را به منشور سلطنتی اعطا کرد، دومین دانشگاه انگلیسی زبان جهان و چهارمین دانشگاه قدیمی باقی مانده در جهان است.